Nazwa projektu: „Rozwój wczesnych społeczności neolitycznych w Dolnym Egipcie w 5 tysiącleciu p.n.e. oraz ich relacje z południowym Lewantem”

Kierownik projektu: dr Agnieszka Mączyńska

Czas realizacji projektu: grudzień 2014-czerwiec 2017

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, OPUS 7, UMO-2014/13/B/HS3/04874

Opis: Powiązania wczesnych kultur neolitycznych z Dolnego Egiptu z południowym Lewantem są powszechnie akceptowane. Lewant jest traktowany jako źródło egipskiego rolnictwa i hodowli.  Nowa gospodarka miała pojawić się w Egipcie razem z przybyszami ze wschodu. Jednak analizy inwentarzy archeologicznych wczesnych kultur rolniczych Dolnego Egiptu nie wykazują ścisłych powiązań z neolitycznym kulturami Lewantu. Pomimo to od zarejestrowania ich pierwszych śladów uważano, że pewne cechy w inwentarzu ceramicznym, tj. technologia oraz zdobnictwo należy łączyć z wpływami z Lewantu. Bliższa analiza pokazuje, że powiązania te są bardzo ogólne i wymagają dalszych szczegółowych badań. Dotychczas przeprowadzono jedynie szczegółowe analizy inwentarzy krzemiennych kultury Fayum, potwierdzając  istnienie cech wskazujących na powiązania tradycji krzemieniarskiej z Lewantem. Celem projektu jest weryfikacja powiązań neolitycznej ceramiki egipskiej z północy z neolitem lewantyńskim. Projekt będzie się opierał przede wszystkim na porównaniu ceramiki egipskiej z ceramiką występującą na terenie Lewantu pod względem technologii i typologii. Podstawę kolekcji ceramiki egipskiej będą stanowić zabytki występujące w kolekcjach europejskich muzeów lub instytucji badawczych. Materiał porównawczy będzie pochodził z neolitycznych stanowisk archeologicznych z terenu Izraela. Pojawienie się pierwszych społeczności rolniczych w Dolnym Egipcie wciąż nie zostało w pełnie wyjaśnione. Funkcjonujące obecnie hipotezy opierają się na bardzo ogólnych obserwacjach. Brak nowych materiałów jest czynnikiem hamującym, jednak kolekcje z dawnych badań mogą nadal stanowić cenne źródło informacji. Weryfikacja powiązań obu regionów ma ogromne znaczenie dla zrozumienia rozwoju tych społeczności w 4 tysiącleciu p.n.e.