Dział Głównego Inwentaryzatora realizuje zadania związane z inwentaryzowaniem, ewidencjonowaniem i katalogowaniem zbiorów zabytków muzealnych. Współpracując z Miejskim, Powiatowym i Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków przyjmuje materiały pochodzące z prowadzonych badań archeologicznych oraz dary i depozyty. Dział Głównego Inwentaryzatora prowadzi Księgę Inwentarzową Muzealiów, Księgą Wpływów, Księgą Depozytów oraz Księgę Ruchu Muzealiów. Koordynuje prace dotyczące użyczania zbiorów własnych oraz wypożyczeń od innych muzeów, instytucji i osób, sporządza wymaganą w tym celu dokumentację – umowy i protokoły zdawczo-odbiorcze. Nadzoruje okresowe kontrole zgodności zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym posiadanych muzealiów. Digitalizuje i tworzy bazy danych zainwentaryzowanych i skatalogowanych muzealiów w programie MuzArP. Aktualnie ilość pozycji inwentarzowych wynosi 20123.

pracownicy:

mgr Barbara Kirschke – Główny Inwentaryzator Muzealiów, kustosz
barbara.kirschke@muzarp.poznan.pl
Tel. 61 852 82 51, wew. 130

mgr Kamila Dolata-Goszcz – Administrator programu MuzArP, adiunkt
kamila.goszcz@muzarp.poznan.pl
Tel. 61 852 82 51, wew. 132

mgr Antoni Czerwiński

mgr Paweł Wolff