Użyczenie muzealiów w celach wystawienniczych wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Pismo z prośbą o użyczenia muzealiów należy składać z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty otwarcia planowanej wystawy. Powinno ono zawierać następujące informacje: nazwę instytucji, cel i planowany okres wypożyczenia, załącznik ze spisem eksponatów wraz z podstawowymi danymi o nich (nazwa muzealium, numery identyfikacyjne – nr inw./kat., miejsce pochodzenia, chronologię), ustalonymi na podstawie wcześniejszej kwerendy.

Pismo z prośbą o użyczenie wystaw planszowych należy składać z miesięcznym wyprzedzeniem.