W pracowni przeprowadza się konserwację obiektów zabytkowych o różnorodnej technologii wykonania, pochodzących ze wszystkich epok historycznych. Są to głównie obiekty z metali żelaznych i nieżelaznych oraz ceramika, jak również zabytki z kamienia, kości, drewna, szkła, czy bursztynu.

Jednym z podstawowych zadań konserwacji w Muzeum jest zapewnienie właściwej opieki zabytkom na wystawach stałych i czasowych oraz w magazynach. Działalność pracowni to przede wszystkim przeprowadzanie zabiegów konserwatorskich w pełnym i częściowym zakresie przy obiektach, a także profilaktyka konserwatorska związana z warunkami klimatycznymi na ekspozycji i w magazynach. W trakcie konserwacji zabytków szczególny nacisk kładzie się na usuwanie przyczyn destrukcji i zapobieganie dalszej degradacji. Jest to bardzo istotne ze względu na specyfikę zabytków archeologicznych.

Pracownicy działu konserwacji wykonują badania technologiczno-konserwatorskie, sporządzają dokumentacje oraz opinie o stanie zachowania zabytków. Nadzorują także przygotowania do ich transportu i biorą udział w ich pakowaniu i transporcie. Pracownia prowadzi również praktyki studenckie i staże.

Pracownicy:
mgr Jarosław Jaskulak 
jaroslaw.jaskulak@muzarp.poznan.pl – konserwator dzieł sztuki
tel. 61 852-82-51, wew. 109 

mgr Katarzyna Michalak – asystent konserwatora
tel. 61 852-82-51, wew. 109