W wymiarze podstawowym, tj. formalno-prawnym, Muzeum nasze sprawuje ochronę zabytków archeologicznych na terenie Poznania w ramach ogólnopolskiej struktury Służby Ochrony Zabytków, w oparciu o Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Na mocy porozumień, zawartych przez Muzeum z Urzędem Miasta Poznania, Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych stanowi zaplecze merytoryczne Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ) w Poznaniu w zakresie ochrony zabytków archeologicznych. Do głównych zadań Działu w tym zakresie należy:

a) opiniowanie wniosków inwestorów bądź (w ich imieniu) projektantów do MKZ (w przypadku projektu lokalizacji nowej inwestycji na terenie objętym ochroną konserwatorską),

b) opiniowanie wniosków inwestorów (w przypadku prac na terenie przyszłej inwestycji budowlanej) i archeologów (w przypadku prac naukowo-badawczych) do MKZ o pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych. Wymienione opinie przygotowywane są przez pracowników Działu w oparciu o bogatą dokumentację naukową stanowisk archeologicznych, zachowanych do dziś w terenie. Dokumentacja ta powstała w wyniku realizacji długofalowego, ogólnopolskiego programu badawczego pn. „Archeologiczne Zdjęcie Polski – AZP”. Jej analiza umożliwia precyzyjne wykrywanie kolizji planowanych inwestycji ze znanymi stanowiskami archeologicznymi. W przypadku wykrycia takich kolizji, pracownicy Działu formułują propozycje niezbędnych wymogów konserwatorskich (np.: dodatkowe archeologiczne badania rozpoznawcze czy nadzór archeologiczno-konserwatorski nad ziemnymi pracami budowlanymi, a w przypadku rozleglejszych i cenniejszych stanowisk – poprzedzające budowę ratownicze badania wykopaliskowe). Po akceptacji tych propozycji przez organ administracyjny, jakim jest Miejski Konserwator Zabytków, uzyskują one moc prawną w formie decyzji administracyjnej, która stanowi odpowiedź na wniosek inwestora.

WIĘCEJ<<< 

pracownicy

kierownik: mgr Bogdan Walkiewicz – kustosz
bogdan.walkiewicz@muzarp.poznan.pl,  bwalkicz@man.poznan.pl
tel. 61 852 82 51, wew. 116

dr Andrzej Prinke – starszy kustosz
andrzej.prinke@muzarp.poznan.pl, aprinke@man.poznan.pl
tel. 61 852 82 51, wew. 116

mgr Aleksandra Maron – asystent muzealny

maron.ola@gmail.com
tel. 61 852 82 51, wew. 116