Dyrekcja Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (MAP) informuje o gotowości do przyjmowania materiałów pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta Poznania, powiatu poznańskiego oraz województwa wielkopolskiego.

Warunkiem przyjęcia materiałów jest ich przygotowanie zgodnie z przedstawionymi niżej wytycznymi.

Wszelkie koszty przygotowania materiałów i dokumentacji ponosi inwestor lub kierownik badań.

MAP nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie materiałów i dokumentacji.

 

WYTYCZNE:

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTACJI DO PRZEKAZANIA DO MAP

 

  1. Do Dyrekcji MAP należy skierować pismo z wnioskiem o przyjęcie materiałów archeologicznych wraz z uzasadnieniem.
  2. Po otrzymaniu pisemnej zgody Dyrekcji, do Głównego Inwentaryzatora MAP należy dostarczyć informacje o badanym stanowisku (funkcja stanowiska, położenie, chronologia z podaniem ilości i rodzaju materiałów jej przyporządkowanych)  oraz kserokopie inwentarzy polowych.
  3. MAP zgodnie z obowiązującymi procedurami występuje do odpowiedniego urzędu konserwatora zabytków o wydanie zgody na przejęcie materiałów w depozyt, a następnie na własność.
  4. Dopiero po otrzymaniu decyzji konserwatorskich materiały mogą zostać zainwentaryzowane i w uzgodnionym terminie przekazane wraz z dokumentacją do MAP.
  5. Przygotowanie materiałów:

a/ materiały muszą być umyte, zakonserwowane, opisane, popakowane w woreczki zawierające wypełnione metryczki (wg wzoru Muzeum Archeologicznego) .

  • Zabytki tzw. wydzielone – materiały o walorach ekspozycyjnych, szczególnych walorach naukowych, czy wyjątkowe z innych powodów, powinny zostać przekazane w kartonikach oznaczonych metryczkami do magazynów odpowiednich Pracowni Muzeum Archeologicznego, zgodnie z ich przynależnością kulturowo-chronologiczną.
  • Zabytki masowe – materiały przekazywane do Regionalnej Składnicy Materiałów Archeologicznych (RSMA) muszą być podzielone na kategorie: ceramika, materiały kostne, próbki itp. Woreczki z metryczkami należy umieścić w pojemnikach plastikowych z pokrywami, o parametrach ustalonych dla RSMA (kontakt z p. mgr. Pawłem Wolffem Opiekunem Składnicy). Pojemniki powinny zostać oznaczone wg reguł stosowanych w RSMA.

Zarówno w przypadku zabytków wydzielonych, jak i masowych wymagane jest sporządzenie protokołów przekazania ze spisem materiałów, z uwzględnieniem numerów inwentarza, katalogu oraz inwentarza polowego.    

b/ do Archiwum Naukowego MAP należy przekazać kserokopie całej dokumentacji w tym: inwentarze materiałów masowych, inwentarze materiałów wydzielonych, dzienniki badań, plany, sprawozdania z badań, sprawozdania oddane do Konserwatora, fotografie zgrane na płytę CD  itd. oraz kopie opracowań, jeśli były one wykonane.

c/ do Głównego Inwentaryzatora MAP należy dostarczyć karty katalogowe zabytków  wydzielonych i materiału masowego, wykonane w programie MuzArp, który jest w tym celu nieodpłatnie udostępniany przez MAP (kontakt z p. mgr Kamilą Dolatą-Goszcz) włącznie z formatkami do ich wydruku.