Nazwa projektu: Grecja przed Aleksandrem Wielkim, czyli życie codzienne w prahistorycznej Macedonii

Miejsce realizacji: na terenie czterech instytucji w Polsce: Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (MAP), Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (PMA)

Osoby prowadzące: mgr Sabina Hryniewiecka, mgr Agnieszka Krzyżaniak, dr Agnieszka Mączyńska

Czas trwania: październik 2015 – listopad 2016

Finansowanie: dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: “Dziedzictwo kulturowe; priorytet: Wspieranie działań muzealnych”) 

Cele i metody: Głównym zadaniem projektu jest organizacja bezpłatnej interaktywnej wystawy czasowej o zasięgu ogólnopolskim, eksponowanej w 2 instytucjach: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Archeologiczne w Salonikach (Grecja), które użycza na wystawę część swoich zbiorów – unikatowe zabytki archeologiczne z terenów historycznej Macedonii, po raz pierwszy eksponowane w Polsce. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi, iż starożytna Grecja to nie tylko klasyczne zabytki architektury, malarstwa, rzeźby, ale także przedmioty używane na co dzień przez mieszkańców prahistorycznej Macedonii, związane ze sferą materialną i duchową. Uzupełnieniem wystawy będzie kolorowy katalog, zawierający teksty w językach: polskim, angielskim. Wystawa będzie przystosowana do zwiedzania przez osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Planowana ekspozycja ma uzmysłowić odbiorcom, iż zapoczątkowana w neolicie rewolucja gospodarcza wywarła ogromny wpływ na pozostałe aspekty życia ówczesnych mieszkańców i stworzyła podwaliny pod  formowanie się późniejszej cywilizacji i kultury greckiej, a w dalszej perspektywie – cywilizacji europejskiej. Organizacja wystawy ma zatem na celu m.in. popularyzację dziedzictwa archeologicznego w szerokim kontekście i upowszechnianie wiedzy o najdawniejszym dziedzictwie Europy.  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego