nazwa projektu: Początki archeologii w Polsce – konserwacja unikatowej kolekcji szklanych negatywów fotograficznych
 
osoba prowadząca: dr Maciej Przybył
 
czas trwania: 2009 r.
 
finansowanie: zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu 2  („Rozwój instytucji muzealnych”)
 
cele:  Celem projektu „Początki archeologii w Polsce – konserwacja unikatowej kolekcji szklanych negatywów fotograficznych” było przeprowadzenie konserwacji kolekcji 988 najstarszych i najbardziej zniszczonych płyt negatywowych ze zbiorów fotograficznych poznańskiego muzeum.

Pochodzący z początków XX w. zespół negatywów dokumentujących zabytki, miejsca wykopalisk i osoby z nimi związane posiada ogromną wartość poznawczą zarówno dla historii archeologii w Polsce, jak i w Europie. Jest to bowiem jedna z nielicznych, zachowanych, kolekcji szklanych negatywów o specyficznej tematyce archeologicznej, obrazujących czasy krystalizowania się archeologii jako dyscypliny naukowej. Oprócz wartości historycznej i archiwalnej kolekcja ta, jako tematyczny zbiór wczesnej fotografii dokumentalnej posiada więc również unikalne walory artystyczne.

metody: Konserwacja zbioru została przeprowadzona od kwietnia do października 2009 r., w Krakowie przez magistra Krzysztofa Dudka – dyplomowanego konserwatora i restauratora dzieł sztuki. Podjęte w ramach projektu zabiegi konserwacyjne miały na celu nie tylko zabezpieczenie tych zabytkowych obiektów przed postępującym zniszczeniem i przywrócenie im pełnych walorów estetycznych, ale i stworzenie możliwości ponownego udostępnienia tej wyjątkowej kolekcji wszystkim zainteresowanym. 

wyniki: Dzięki realizacji projektu  możliwe stało się także ponowne ich reprodukowanie oraz przyszła digitalizacja, a co za tym idzie, o wiele szersze niż dotychczas wykorzystanie ich do celów edukacyjnych, wystawienniczych, promocyjnych, wydawniczych i naukowych.

strona internetowa: http://www.muzarp.poznan.pl/zewnetrzne/pawp/