tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Tomasz Kasprowicz

pełniona funkcja: kustosz

dział: Dział Wydawnictw

e-mail: tomasz.kasprowicz@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 27

kompetencje/zakres obowiązków: W ramach funkcjonowania Działu Wydawnictw zajmuje się redakcją techniczną wydawnictw muzealnych – rocznika Fontes Archaeologici Posnanienses oraz samodzielnych wydań książkowych związanych z profilem działalności Muzeum lub publikowanych jako wspólne przedsięwzięcia Muzeum i innych instytucji.

kwalifikacje: Ukończył Archeologię Polski i Powszechną w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu. Od roku 1989 pracuje w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, początkowo w dziale Konserwatora Zabytków Archeologicznych a od 2004 roku w Dziale Wydawniczym. Od początku pracy uczestniczył w licznych terenowych badaniach archeologicznych prowadzonych samodzielnie przez Muzeum oraz we współpracy z innymi instytucjami (UAM, PAN). Brał również udział w opracowywaniu, i publikowaniu, wyników badań archeologicznych wielu stanowisk archeologicznych.

ważniejsza bibliografia:

2000, Elementy zabudowy grodu w Łeknie. W: Środowisko naturalne i osadnictwo w łekneńskim kompleksie osadniczym. Red. Andrzej Marek Wyrwa. Poznań, s. 265-284, 8 fot. Studia i Materiały do Dziejów Pałuk T. 3.

2004, Stanowisko kultury jastorfskiej w Wojnowie stan. 23, gm. Murowana Goślina, woj. wielkopolskie. W: Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Red. Henryk Machajewski. Poznań  s. 215-233. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu. Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2008, Osada i cmentarzysko ludności z okresu przedrzymskiego na stanowisku 284 (AUT 192) Poznań-Nowe Miasto. W: Poznań-Nowe Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza środkowej Warty. Red. H. Machajewski, R. Pietrzak. Archeostrada. Studia i materiały z badań wykopaliskowych na autostradzie A-2 – odcinek wielkopolski, t. II. Poznań, s. 225-298.

2008, Osada i cmentarzysko ludności z późnego okresu wpływów rzymskich na stanowisku 284 (AUT 192) Poznań-Nowe Miasto. W: Poznań-Nowe Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza środkowej Warty. Red. H. Machajewski, R. Pietrzak. Archeostrada. Studia i materiały z badań wykopaliskowych na autostradzie A-2 – odcinek wielkopolski, t. II. Poznań, s. 353-362.