tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Piotr Pawlak

pełniona funkcja: kustosz

dział: Dział Archeologii Historycznej Miasta Poznania

e-mail: piopaw@man.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 39

kompetencje/zakres obowiązków: Opiekun Regionalnej Składnicy Materiałów Archeologicznych

kwalifikacje: W latach 1983-1989 studiował archeologię w Instytucie Prahistorii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom ukończenia uczelni uzyskał w 1990 roku na podstawie pracy magisterskiej „Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych zamku kruszwickiego na podstawie źródeł archeologicznych. W latach 1991-2000 pracował w Ekspedycji Archeologicznej UAM w Novae (Svistov-Bułgaria). Od maja 2000 roku jest pracownikiem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Zajmuje się problematyką rozwoju miast średniowiecznych i nowożytnych na terenie Europy Środkowej.

Ważniejsza bibliografia:

1995, A.B. Biernacki, P. Pawlak, Dwadzieścia pięć lat badań Ekspedycji Archeologicznej UAM w Novae (1970-1994), Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 3,  s. 257-265

1997 (1998), A.B. Biernacki, P. Pawlak, Novae – Western Sector, 1995. Preliminary Report on the Excavations of the Archaeological Expedition of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Archeologia 48,  pp. 35-42

 1997, P. Pawlak, Das plastische Programm der Wasserkaskade von Novae, [w:] Late Roman and Early Byzantine Cities on the Lower Danube from the 4th to the 6th Century A.D., International Conference. Poznań, Poland 15-17 November 1995. Studies and Materials, Poznańp. 95-98

1995, A.B. Biernacki, P. Pawlak (ed.), Late Roman and Early Byzantine Cities on the Lower Danube from the 4th to the 6th Century A.D., International Conference. Poznań, Poland 15-17 November  Studies and Materials

2001, Z. Kalinowski, P. Pawlak, Wczesnochrześcijańska bazylika i rezydencja biskupia w Novae (Svistov – Bułgaria), [w:] red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa II, Lublin, s. 113-120

2002, P. Pawlak, Badania wykopaliskowe w rejonie średniowiecznej baszty „Katarzynek” i baszty narożnej w Poznaniu w roku 2002, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 6, s. 173-188

2002, P. Bobrowski, P. Pawlak, Badania wykopaliskowe przy Starym Zamku w Lubniewicach, gm. loco, pow. Sulęcin, woj. lubuskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 6, s. 411-416

2003, M. Brzostowicz, P. Pawlak, A. Stempin, Archeologia Poznania przedlokacyjnego. Katalog wystawy, Poznań