Bibliografia

[na podstawie: Wanda Tetzlaff, Bibliografia Lecha Krzyżaniaka za lata 1961-2000, Poznań 2001, z uzupełnieniami za lata 2001 – 2005]

1. KRZYŻANIAK L[ech:] Stary Folwark, pow. Nowy Tomyśl. Z Otchłani Wieków, R. 27:1961, s. 233. 

2. KRZYŻANIAK L[ech:] Wilkowo, pow. Szamotuły. Z Otchłani Wieków, R. 27:1961, s. 234. 

1963 

3. KRZYŻANIAK Lech: Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Biernatkach, pow. Śrem. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 14:1963, s.45-111. 

4. KRZYŻANIAK L[ech:] [Rec.:] Janusz Kuczyński, Zygmunt Pyzik, Kielecczyzna w świetle wykopalisk. Przewodnik po wystawie objazdowej, Kielce 1962. Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu, Komisja Obchodu 1000-lecia Państwa Polskiego i Okręgowe Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach, 30 s. Z Otchłani Wieków, R. 29:1963, s. 222. 

5. KRZYŻANIAK L[ech:] Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. J. Kostrzewskiego. Z Otchłani Wieków, R. 29:1963, s. 194. 

6. KRZYŻANIAK L[ech:] Kultura grobów podkloszowych. Z Otchłani Wieków, R. 29:1963, s.273. 

7. KRZYŻANIAK L[ech:] [Rec.:] R. W. Kindżałow, Iskusstwo driewniej Ameriki. Moskwa 1962. Izdatielstwo Iskusstwo. 239 s. Z Otchłani Wieków, R. 29:1963, s. 307-309. 

1964 

8. KRZYŻANIAK Lech: Badania wykopaliskowe w Tikal. Gwatemala. Z Otchłani Wieków, R. 30:1964, s. 265-268. 

9. KRZYŻANIAK Lech: Wczesnośredniowieczne pochówki z Biernatek w pow. śremskim. Przegląd Archeologiczny, T. 16, R. 38:1963 [druk.:] 1964, s. 173-178. 

10. KRZYŻANIAK Lech: Zespół grobowy z IV okresu epoki brązu ze Zbąszynia w pow. nowotomyskim. Przegląd Archeologiczny, T. 16, R. 38:1963 [druk.:] 1964, s. 135-138. 

1965 

11. KRZYŻANIAK Lech: Cmentarzysko z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego w Wichrowicach, pow. Włocławek. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 16:1965, s. 104-125. 

12. KRZYŻANIAK Lech: II Ogólnopolskie Seminarium Afrykanistyczne w Poznaniu. Z Otchłani Wieków, R. 31:1965, s. 206. 

1966 

13. KRZYŻANIAK Lech: Muzeum Koptyjskie w Kairze. Z Otchłani Wieków, R. 32:1966, s. 179-183. 

14. KRZYŻANIAK Lech, MALINOWSKI Andrzej: Groby z okresu późnolateńskiego w Wichrowicach, pow. Włocławek. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 17:1966, s. 284-285. 

1967 

15. KOBUSIEWICZ Michał, KRZYŻANIAK Lech: Materiały do znajomości epoki kamienia z badań powierzchniowych w okolicach Trzciela, pow. Międzyrzecz Wlkp. Materiały Komisji Archeologicznej, Nr 2:1967, s. 5-12. Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, [Nr] 5. 

16. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] James F. Downes, Animal Husbandry in Navajo Society and Culture, University of California. Publications in Anthropology. Vol. 1, University of California Press, Berkeley i Los Angeles 1964, ss. 104, 9 rycin i 1 mapa. Etnografia Polska, [T.] 11:1967, s. 563-565. 

17. KRZYŻANIAK Lech: Kilka uwag o polskich badaniach archeologicznych w Egipcie. Z Otchłani Wieków, R. 33:1967, s. 24-32. 

18. KRZYŻANIAK Lech, MALINOWSKI Andrzej: Grób ze środkowego okresu lateńskiego z Głuchowa, pow. Kościan. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 18:1967, s. 92-94. 

1968 

19. KRZYŻANIAK Lech: Neolithic Sites at Old Dongola (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 19:1968, s. 1-5. 

20. KRZYŻANIAK Lech: Tenochtitlan w świetle niektórych dokumentów z epoki podboju. Etnografia Polska, [T.] 12:1968, s. 396-413. 

1969 

21. KRZYŻANIAK Lech: Cypr Starożytny [folder wystawy]. Poznań 1969. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

1971 

22. KRZYŻANIAK Lech: Człowiek w sztuce greckiej [folder wystawy]. Poznań 1971. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

23. KRZYŻANIAK Lech: Ze studiów nad kulturą pomorską w Wielkopolsce. W: Materiały do prahistorii ziem polskich, Cz. 4, Z. 1. Red. Zdzisław Rajewski. Warszawa 1971, s. 195-239. Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk 

1972 

24. KRZYŻANIAK Lech: Badania wykopaliskowe w Kadero (Sudan). Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, [Nr] 102:1972, s. 92-93. 

25. KRZYŻANIAK Lech: Niektóre aspekty badań nad kulturą pomorską w Wielkopolsce. W: Problemy badań archeologicznych Polski północno-zachodniej. Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej z okazji 50-lecia Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UAM, Poznań, 20-21 listopada 1969 roku. Red. Jan Żak. Poznań 1972, s. 127-136. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filozoficzno-Historyczny. Seria Archeologiczna Nr 5. 

26. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej. 249 stron, 188 rycin w tekście oraz 30 map w załączniku. Wydane przez Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 21:1970 [druk.:] 1972, s. 294-296. 

27. KRZYŻANIAK Lech : Wystawa pt. „Człowiek w sztuce greckiej”. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 22:1971 [druk.:] 1972, s. 249-251. 

1973 

28. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (Sudan). W: Informator archeologiczny: badania rok 1972. Red. Marek Konopka. Warszawa 1973, s. 296-297. Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne. 

29. KRZYŻANIAK Lech: Na tropach krainy Yam. Tydzień. Magazyn Ilustrowany, Nr 10:1973, s. 3-5. 

30. KRZYŻANIAK Lech: Prehistoric Settlement at Old Dongola. W: Jakobielski Stefan, Krzyżaniak Lech: Polish Excavations at Old Dongola, Third Season, December 1966 – February 1967. Kush. Journal of the Sudan Antiquities Service, Vol. 15:1967-1968 [druk.:] 1973, s. 143-151. 

31. KRZYŻANIAK Lech: Stanowisko w Kadero. Problemy. Miesięcznik popularnonaukowy, Nr 12(333) : 1973, s. 39. 

1974 

32. KRZYŻANIAK Lech: Drugi sezon badań wykopaliskowych w Kadero (Sudan). Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów, [Nr] 110:1974, s. 98-99. 

33. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: Encyklopedia sztuki starożytnej. Europa, Azja, Afryka, Ameryka. Red. Anna Gogut, Grażyna Hartwig, Andrzej Dulewicz. Warszawa 1974, s. 241. 

34. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (Sudan). W: Informator archeologiczny: badania rok 1973. Red. Marek Konopka. Warszawa 1974, s. 302-303. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków i Zarząd Muzeów. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

35. KRZYŻANIAK Lech : Neolit w Kadero. Z Otchłani Wieków, R. 40:1974, s. 3, 9-12. 

36. KRZYŻANIAK Lech : Pierwsza kampania badań wykopaliskowych w Kadero (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 24:1973 [druk.:] 1974, s. 217-223. 

37. [KRZYŻANIAK Lech:] Polish Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 5:1974, s. 30-32. 

38. KRZYŻANIAK Lech: (Comments) Robert J. Sharer, The Prehistory of the Southeastern Maya Periphery. Current Anthropology, Vol. 15:1974, No. 2, s. 180-181. 

39. KRZYŻANIAK Lech: Skarby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Pokaz najcenniejszych zabytków [składanka wystawy]. [Poznań] 1974. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

40. KRZYŻANIAK Lech: Żołnierze i archeolodzy. Tydzień. Magazyn Ilustrowany, Nr 44(59):1974, s. 4-5. 

1975 

41. KOBUSIEWICZ Mich ał, KRZYŻANIAK Lech: New prehistoric materials from the region of Old Dongola (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 25:1974 [druk.:] 1975, s. 178-186. 

42. [KRZYŻANIAK Lech:] IV kampania wykopaliskowa w Kadero – Sudan. Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, [Nr] 118:1975, s. 79-80. 

43. KRZYŻANIAK Lech: Druga i trzecia kampania badań wykopaliskowych w Kadero (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 25:1974 [druk.:] 1975, s. 187-195. 

44. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (first season, 1972). Études et Travaux, [T.] 8:1975, s. 361-366. 

45. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (Sudan). W: Informator archeologiczny: badania rok 1974. Red. Marek Konopka. Warszawa 1975, s. 303-304. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

46. KRZYŻANIAK Lech: Ogólne tendencje rozwojowe społeczeństw nad Nilem w okresie poprzedzającym uprawę roślin i chów zwierząt. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 25:1974 [druk.:] 1975, s. 196-204. 

47. KRZYŻANIAK Lech: Pierścień króla Arnekhamani. Tydzień. Magazyn Ilustrowany, Nr 46(113):1975, s. 16. 

48. KRZYŻANIAK Lech: Polish Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 7:1975, s. 45-46. 

1976 

49. KRZYŻANIAK Lech: Badania archeologiczne w Kadero (Sudan), (Referat wygłoszony 26 X 1974 r.). Sprawozdania [Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk] Nr 92 za 1974r. Wydział Historii i Nauk Społecznych, 1976, s. 10-11. 

50. KRZYŻANIAK Lech: Domestic Animals from Kadero (Sudan) and the Beginnings of the Food Producing Economy on the Upper (Main) Nile. W: Résumés des communications. Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, IX e Congres, Nice, 13-18 septembre 1976. Nice 1976, s. 302. 

51. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (second-third season, 1973-1973/1974). Études et Travaux, [T.] 9:1976, s. 283-287. 

52. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (Sudan). W: Informator archeologiczny: badania rok 1975. Red. Marek Konopka. Warszawa 1976, s. 317-318. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

53. KRZYŻANIAK Lech: (Comments) Karl L. Hutterer, An Evolutionary Approach to the Southeast Asian Cultural Sequence. Current Anthropology, Vol. 17:1976, No. 2, s. 234. 

54. KRZYŻANIAK Lech: Nowe odkrycia w Kadero (Sudan). Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, [Nr] 119:1976, s. 95-96. 

55. KRZYŻANIAK L[ech:] [Polish Excavations at Kadero]. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 9:1976, s. 41. 

56. KRZYŻANIAK Lech: Remarks on Convergencies in Ancient Settlement Forms on the Upper (Main) Nile and in Meso-America. Ethnologia Polona, Vol. 2:1976, s. 115-118. 

57. KRZYŻANIAK Lech : The Archaeological Site of Kadero, Sudan. Current Anthropology, Vol. 17:1976, No. 4, s. 762. 

58. KRZYŻANIAK L[ech:] The Main Trends in the Socio-Economic Development of the Predynastic Societies. W: Abstracts of Papers. First International Congress of Egyptology, Cairo October 2-10, 1976. München 1976, s. 68-69. 

1977 

59. KRZYŻANIAK Lech: Early Farming Cultures on the Lower Nile. The Predynastic Period in Egypt. Red. K[azimierz] Michałowski. Varsovie 1977, 169 s. Travaux du Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’Académie Polonaise des Sciences, T. 21. 

60. KRZYŻANIAK Lech: (Comments) Michael B. Schiffer and John H. House, Cultural Resource Management and Archaeological Research: The Cache Project. Current Anthropology, Vol. 18:1977, No. 1, s. 57-58. 

61. KRZYŻANIAK Lech: New archaeozoological studies on animal remains from the Neolithic Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 11:1977, s.56. 

62. KRZYŻANIAK L[ech:] VIII Kongres Prahistorii Afryki w Nairobi (Kenia). Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, [Nr] 126:1977, s. 42-43. 

63. KRZYŻANIAK [Lech:] Polish Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 10:1977, s. 45-46. 

64. KRZYŻANIAK Lech: Szósta kampania badań wykopaliskowych w Kadero, w Sudanie. Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, Nr 125:1977, s.19. 

65. KRZYŻANIAK Lech: (Comments) William Meacham, Continuity and Local Evolution in the Neolithic of South China: A Non-Nuclear Approach. Current Anthropology, Vol. 18:1977, No. 3, s.433-434. 

1978 

66. DZIERŻYKRAY-ROGALSKI Tadeusz, KRZYŻANIAK Lech: More on the Kadero Neolithic Human Remains. Current Anthropology, Vol. 19:1978, No. 3, s. 634-636. 

67. [KRZYŻANIAK Lech:] Badania wykopaliskowe w Kadero, w Sudanie. Materiały Informacyjne. Polska Akademia Nauk, [Nr] 4:1978, s. 512-515. 

68. KRZYŻANIAK Lech: Dorobek Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w zakresie współpracy z zagranicą. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 27:1976 [druk.:] 1978, s. 86-90. 

69. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: Informator archeologiczny: badania rok 1977. Red. Marek Konopka. Warszawa 1978, s. 301. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

70. KRZYŻANIAK L[ech:] New Data Concerning the Cultural Status of the Valley of the Upper (main) Nile in Pre-Meroitic Times. W: Études Nubiennes. Colloque de Chantilly, 2-6 Juillet 1975. s. 165-174. Institut Français d Archéologie Orientale du Caire. Bibliotheque d Étude, T. 77. 1978. 

71. KRZYŻANIAK Lech: New Light on Early Food-Production in the Central Sudan. Journal of African History, Vol. 19:1978, No. 2, s. 159-172. 

72. KRZYŻANIAK Lech: VIII Panafrykański Kongres Prahistorii i Studiów Czwartorzędowych (Nairobi, 4-11 IX 1977 r.). Nauka Polska, R. 26:1978, Nr 5(155), s. 97-99. 

73. LIPIŃSKA Jadwiga, KRZYŻANIAK Lech: III Międzynarodowe Sympozjum Nubiologiczne (Cambridge, 3-8 VII 1978 r.). Nauka Polska, R. 26:1978, Nr 11-12 (161-162), s. 131-132. 

1979 

74. KRZYŻANIAK Lech: Badania wykopaliskowe w Kadero, w Sudanie (Czwarta, piąta i szósta kampania). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 28:1977 [druk.:] 1979, s. 63-71. 

75. KRZYŻANIAK L[ech:] Earliest domestic fauna in the Nilotic savanna. W: Archaeozoology, Vol. 1. Proceedings of the IIIrd International Archaeozoological Conference held 23-26th April 1978 at the Agricultural Academy Szczecin – Poland. Edit. Marian Kubasiewicz. Szczecin 1979, s. 218-226. Agricultural Academy Szczecin. 

76. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (fourth-sixth season, 1975-1976). Études et Travaux, [T.] 11:1979, s. 245-252. 

77. KRZYŻANIAK Lech: [Abstrakt] Krzyżaniak Lech: Early Farming Cultures on the Lower Nile. The Predynastic Period in Egypt. Warsaw 1977, 169 pp., maps, figs, plates. Travaux du Centre d’Archéologie Mediterranéenne de l’Academie Polonaise des Sciences. Vol. 21. W: Polish Archaeological Abstracts, Vol. 9. Red. Aleksander Dymaczewski. Wrocław – Warszawa – Kraków – – Gdańsk 1979, 9:72. Polish Academy of Sciences Institute of the History of Material Culture.

 78. KRZYŻANIAK Lech: Polish Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 15:1979, s. 67-69. 

79. KRZYŻANIAK Lech: Trends in the Socio-economic Development of Egyptian Predynastic Societies. W: First International Congress of Egyptology. Cairo October 2-10, 1976. Acts. Edit. Walter F. Reineke. Berlin 1979, s. 407-412. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, [Bd.] 14. 

1980 

80. KRZYŻANIAK Lech: Badania wykopaliskowe w Kadero (Sudan). W: Epoka kamienia nad Nilem. Przewodnik po wystawie. Red. Włodzimierz Błaszczyk. Poznań 1980, s. 15-18, 24-28. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

 81. KRZYŻANIAK Lech: Badania wykopaliskowe w Minshat Abu Omar (Egipt). W: Epoka kamienia nad Nilem. Przewodnik po wystawie. Red. Włodzimierz Błaszczyk. Poznań 1980 s. 19-21, 29-31. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

82. KRZYŻANIAK Lech: Egipt przed piramidami. Red. Lucyna Zbucka. Warszawa 1980, 327 s. Biblioteka Problemów, T. 269. 

83. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: Informator archeologiczny: badania rok 1979. Red. Marek Konopka. Warszawa 1980, s. 293-294. Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków Ośrodek Dokumentacji Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

84. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar. Północnowschodnia Delta. W: Informator archeologiczny: badania rok 1979. Red. Marek Konopka. Warszawa 1980, s. 282-284. Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków Ośrodek Dokumentacji Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

85. KRZYŻANIAK Lech: Polish Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 17:1980, s. 63-64. 

86. KRZYŻANIAK Lech: Siódma kampania badań wykopaliskowych w Kadero (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 29:1978 [druk.:] 1980, s. 65-68. 

87. KRZYŻANIAK Lech: Some Problems of Current Research on Predynastic Egypt. L’Egypte avant l’histoire, Bulletin No. 1, Janvier 1980, s. 24-34. Association Internationale pour L’Etude de la Preistoire Egyptienne. 

88. KRZYŻANIAK Lech: The origin of pastoral adaptation in the Nilotic savanna. W: Proceedings of the 8th Panafrican Congress of Prehistory and Quaternary Studies Nairobi, 5 to 10 September 1977. Edit. Richard E. Leakey, Bethwell A. Ogot. Nairobi 1980, s. 265-267. The International Louis Leakey Memorial Institute for African Prehistory. 

89. KRZYŻANIAK Lech: Wstęp. W: Epoka kamienia nad Nilem. Przewodnik po wystawie. Red. Włodzimierz Błaszczyk. Poznań 1980, s. 7-9. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

1981

90. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] Bolesław Ginter, Janusz K. Kozłowski and Barbara Drobniewicz, with an appendix by Wiesław Heflik: Silexindustrien von El Târif. Ein Beitrag zur Entwicklung der prädynastischen Kulturen in Oberägypten. Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo, Archäologische Veröffentlichungen, 26. Mainz am Rhein: Verlag Phillip von Zabern, 1979. 78 pages and 88 plates. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 30:1979 [druk.:] 1981, s. 106-107. 

91. KRZYŻANIAK Lech: Geneza i wczesna faza rozwoju kultur o gospodarce wytwórczej w Afryce północno-wschodniej (Dymaczewo k. Poznania, 9-13 IX 1980 r.). Nauka Polska, R. 29:1981, Nr 5-6 (191-192), s. 149-151. 

92. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: Informator archeologiczny: badania rok 1980. Red. Marek Konopka. Warszawa 1981, s. 285-286. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

93. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar. Północnowschodnia Delta. W: Informator archeologiczny: badania rok 1980. Red. Marek Konopka. Warszawa 1981, s. 281-282. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

94. KRZYŻANIAK Lech: Origin and Early Development of Food-producing Cultures in Northeastern Africa. Current Anthropology, Vol. 22:1981, No. 6, s. 693-694. 

95. KRZYŻANIAK Lech: Ósma kampania badań wykopaliskowych w Kadero (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 30:1979 [druk.:] 1981, s. 84-87. 

96. KRZYŻANIAK Lech: Profesor dr Kazimierz Michałowski (1901-1981). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 30:1979 [druk.:] 1981, s. 110-112. 

97. KRZYŻANIAK Lech: Tassili-n-Ajjer. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 18:1981, s. 5. 

98. KRZYŻANIAK Lech : Tassili-n-Ajjer (środkowa Sahara). W: Informator archeologiczny: badania rok 1980. Red. Marek Konopka. Warszawa 1981, s. 271. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

99. L[ech] K[RZYŻANIAK:] Kadero. W: Michel Brézillon: Encyklopedia kultur pradziejowych. Warszawa 1981, s. 91. 

1982 

100. KRZYŻANIAK Lech: Delta. Okolice Minshat Abu Omar. W: Informator archeologiczny: badania rok 1981. Red. Marek Konopka. Warszawa 1982, s. 287-288. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

101. KRZYŻANIAK Lech: Earliest Food-Production in Southern Nubia: New Evidence on its Origin and Character. W: Nubian Studies. Proceedings of the Symposium for Nubian Studies. Selwyn College, Cambridge, 1978. Edit. J. M.. Plumley. Warminster 1982, s. 151-154. International Society for Nubian Studies. 

102. KRZYŻANIAK Lech: Radiocarbon measurements for the Neolithic settlement at Kadero (central Sudan). Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 21:1982, s. 38. 

103. KRZYŻANIAK Lech: Sefar. W: Informator archeologiczny: badania rok 1981. Red. Marek Konopka. Warszawa 1982, s. 283. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

104. KRZYŻANIAK Lech: Sefar. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 21:1982, s.1. 

105. K[RZYŻANIAK] L[ech:] Polscy muzeologowie w Egipcie. Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, [Nr] 146:1982, s. 55. 

1983 

106. KRZYŻANIAK Lech: Delta. W: Informator archeologiczny: badania rok 1982. Red. Marek Konopka. Warszawa 1983, s. 318. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

107. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: Informator archeologiczny: badania rok 1982. Red. Marek Konopka. Warszawa 1983, s. 323-324. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

108. KRZYŻANIAK Lech: Les débuts de la domestication des plantes et des animaux dans les pays du Nil. Bulletin de la Société Française d’Égyptologie, [Nr] 96:1983, s. 4-13. 

109. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar. W: Informator archeologiczny: badania rok 1982. Red. Marek Konopka. Warszawa 1983, s. 319-320. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

110. KRZYŻANIAK Lech: Ninth Season of Polish Excavations at Kadero, Sudan. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 22:1983, s. 25. 

111. KRZYŻANIAK Lech: Polish Research on the Predynastic/Neolithic Development on the Nile. Africana Bulletin, [Nr] 31:1982 [druk.:] 1983, s. 93-96. 

112. KRZYŻANIAK Lech: W 60-lecie urodzin profesora dr. hab. Jana Żaka. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 32:1981 [druk.:] 1983, s.1-3. 

1984 

113. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] Michael Atzler, Untersuchungen zur Herausbildung von Herrschaftsformen in Ägypten. Hildesheim, Pelizaeus-Museum and Gerstenberg Verlag, 1981 (24 cm., XXXIV + 264 pp.). Hildesheimer Ägyptologische Beiträge 16. ISBN 3-8067-8062-5. W: Bibliotheca Orientalis, Jaargang 41:1984, No. 3-4, s. 356-361. 

114. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (północno-wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1983. Red. Marek Konopka. Warszawa 1984, s. 248. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

115. KRZYŻANIAK Lech: The Neolithic habitation at Kadero (Central Sudan). W: Origin and Early Development of Food-Producing Cultures in North-Eastern Africa. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz. Poznań 1984, s. 309-315. Polish Academy of Sciences Poznań Branch, Poznań Archaeological Museum. 

116. KRZYŻANIAK Lech, KOBUSIEWICZ Michał: From the Organizers and Editors. W: Origin and Early Development of Food-Producing Cultures in North-Eastern Africa. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz. Poznań 1984, s. 11-12. Polish Academy of Sciences Poznań Branch, Poznań Archaeological Museum. 

1985 

117. KRZYŻANIAK Lech: Błękitny Nil. W: Informator archeologiczny: badania rok 1984. Red. Marek Konopka. Warszawa 1985, s. 200. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

118. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] Juan J. Castillos, A Reappraisal of the Published Evidence on Egyptian Predynastic and Early Dynastic Cemeteries. Toronto, Benben Publications, 1982 (28 cm., VI + 178 pages and 13 Tables). ISBN 0-920808-02-X. W: Bibliotheca Orientalis, Jaargang 42:1985, No. 5/6, s. 610-612. 

119. KRZYŻANIAK Lech: Kom el-Hisn (zachodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1984. Red. Marek Konopka. Warszawa 1985, s. 199.Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

120. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1984. Red. Marek Konopka. Warszawa 1985, s. 199.Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

121. KRZYŻANIAK L[ech:] Remarks on the predynastic ecology and economy in the eastern Nile Delta. W: Fourth International Congress of Egyptology. Munich 26 August – 1 September 1985. Abstracts of Papers. Herausgegeben von Sylvia Schoske. Munich 1985, s. 118. International Association of Egyptologists.

 122. KRZYŻANIAK Lech: Schyłek pradziejów w basenie Nilu i na Saharze (Dymaczewo k. Poznania, 11-15 IX 1984 r.). Nauka Polska, R. 33:1985, Nr 6 (223), s. 185-187. 

123. KRZYŻANIAK Lech: [W setną rocznicę urodzin profesora dr. Józefa Kostrzewskiego założyciela i długoletniego redaktora „Fontes Archaeologici Posnanienses”]. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 34:1982-1985 [druk.:] 1985, 3 s. nlb. 

1986 

124. KRZYŻANIAK Lech: Excavations at Kadero (Khartoum Province) 1972-1982: the Neolithic, Meroitic and Medieval remains. W: Sixth International Conference for Nubian Studies. Abstracts of Communications. Edit. Rita Dehlin, Tomas Hägg. Bergen 1986, s. 76-77. Klassisk Institutt Universitetet i Bergen. 

125. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: 50 lat polskich wykopalisk w Egipcie i na Bliskim Wschodzie. Red. Zsolt Kiss. Warszawa 1986, s. 97-100. Uniwersytet Warszawski Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego. 

126. KRZYŻANIAK Lech: Late Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Current Anthropology, Vol. 27:1986, No. 2, s. 191. 

127. KRZYŻANIAK Lech: Recent results of excavations on the Neolithic settlement at Kadero (Central Sudan). W: Nubische Studien. Tagungsakten der 5. Internationalen Konferenz der International Society for Nubian Studies. Heidelberg, 22.-25. September 1982. Herausgegeben von Martin Krause. Mainz am Rhein 1986, s. 123-125. 

1987 

128. KRZYŻANIAK Lech: Dakhleh Oasis Project: Interim Report on the First Season of the Recording of Petroglyphs, January/February 1988. The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, Vol. 17:1987, No. 4 [b.d.w], s. 182-191. 

129. KRZYŻANIAK Lech: Oaza Dachla. Pustynia Zachodnia. W: Informator archeologiczny: badania rok 1985. Red. Marek Konopka. Warszawa 1986 [druk.:] 1987, s. 209-210. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

130. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] The Predynastic of Hierakonpolis – An Interim Report. By Michael A. Hoffman et al. Egyptian Studies Association, Publication no. 1. Cairo University Herbarium and the Department of Sociology and Anthropology. Macomb: Western Illinois University, 1982. Pp. 154, illustrations. Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 24:1987, s. 143-144. 

131. KRZYŻANIAK Lech, KROEPER Karla: Dakhleh Oasis Project: Report on the Reconnaissance Season of the Recording of Petroglyphs, December 1985. The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, Vol. 15:1985, No. 4 [druk.:] 1987, s. 138-139. 

1988 

132. KRZYŻANIAK Lech: Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 30:1988, s. 34. 

133. KRZYŻANIAK Lech: Kom el-Hisn (Zachodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1986. Red. Marek Konopka. Warszawa 1987 [druk.:] 1988, s. 247. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

134. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (Wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1986. Red. Marek Konopka. Warszawa 1987 [druk.:] 1988, s. 249-250. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne.

 135. KRZYŻANIAK Lech: Research on the location of the predynastic settlement at Minshat Abu Omar (Eastern Nile Delta). W: Fifth International Congress of Egyptology, October 29 – November 3, Cairo 1988. Abstracts of Papers. [Cairo 1988], s. 162. International Association of Egyptologists. 

136. KRZYŻANIAK Lech: Słowo wstępne. W: Cypryjskie starożytności. Wystawa kolekcji ze zbiorów Museum für Deutsche Geschichte w Berlinie – stolicy NRD i Muzeum Narodowego w Warszawie. Red. Witold Dobrowolski. Poznań 1988, s. 3. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

 137. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] Winifred Needler, Predynastic and Archaic Egypt in The Brooklyn Museum. (With a reexamination of Henry de Morgan’s excavations based on the material in The Brooklyn Museum initially studied by Walter Federn and a special zoological contribution on the ivory-handled knife from Abu Zaidan by C.S. Churcher). Brooklyn, The Brooklyn Museum, 1984 (28 cm., 430 pages) = Wilbour Monographs (IX). ISBN 0-87273-099-9. W: Bibliotheca Orientalis, Jaargang 45:1988, No. 3/4, s. 333-336. 

1989 

138. KRZYŻANIAK Lech: Eleventh Season of Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 32:1989, s. 34-35. 

139. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. Prowincja Chartum. W: Informator archeologiczny: badania rok 1987. Red. Marek Konopka. Warszawa 1988 [druk.:] 1989, s. 256. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. 

140. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1987. Red. Marek Konopka. Warszawa 1988 [druk.:] 1989, s. 252. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. 

141. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1987. Red. Marek Konopka. Warszawa 1988 [druk.:] 1989, s. 253. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. 

142. KRZYŻANIAK Lech: Recent archaeological evidence on the earliest settlement in the eastern Nile Delta. W: Late prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz. Poznań 1989, s. 267-285. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 2. 

143. KRZYŻANIAK Lech: Some remarks on the predynastic ecology and subsistence economy in the Eastern Nile Delta. W: Akten des Vierten Internationalen Ägyptologen Kongresses, München 1985. Bd. 2. Herausgegeben von Sylvia Schoske. Hamburg 1989, s. 333-338. Studien zur Altägyptischen Kultur, Beihefte, Bd. 2. 

144. KRZYŻANIAK Lech, KOBUSIEWICZ Michał: From the Organizers and Editors. W: Late prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz. Poznań 1989, s. 9-10. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 2. 

1990 

145. KRZYŻANIAK Lech: Eleventh season of excavations at Kadero (Sudan). W: Polish archaeology in the Mediterranean 1988-1989. Edit. Rafał Koliński. Warsaw 1990, s. 26-28. Polish Centre of Mediterranean Archaeology University of Warsaw. 

146. KRZYŻANIAK Lech: Jedenasty sezon wykopaliskowy w Kadero (Sudan). W: Raporty wykopaliskowe I, 1988-1989. Red. Rafał Koliński. Warszawa 1990, s. 73-74. Uniwersytet Warszawski Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Prof. Kazimierza Michałowskiego. 

147. KRZYŻANIAK Lech: Kadero 1978. Études et Travaux, [T.] 14:1990, s. 409-412. 

148. KRZYŻANIAK Lech: Main aspects of the later prehistoric development in the Sudan as seen from the point of view of the research on the Neolithic. W: Seventh International Conference for Nubian Studies. Pre-publication of main papers. Edit. Ch. Bonnet. Geneva 1990, s. nlb. 399-416. University of Geneva. 

149. KRZYŻANIAK L[ech:] Petroglyphs and the research on the development of the cultural attitude towards animals in the Dakhleh Oasis (Egypt). Sahara. Preistoria e storia del Sahara, [Vol.] 3:1990, s. 95-97. 

1991 

150. KRZYŻANIAK Lech: Dakhleh Oasis project: research on the petroglyphs, 1990. W: Polish archaeology in the Mediterranean. II Reports 1989-1990. Edit. Michał Gawlikowski, Wiktor A. Daszewski. Warsaw 1991, s. 60-64. Polish Centre of Mediterranean Archaeology University of Warsaw. 

151. KRZYŻANIAK Lech: Early farming in the Middle Nile Basin: recent discoveries at Kadero (Central Sudan). Antiquity, Vol. 65:1991, Nr 248, s. 515-532. 

152. KRZYŻANIAK Lech: Oaza Dachla (Egipt): badania sztuki naskalnej 1990. W: Raporty wykopaliskowe II, 1989-1990. Warszawa 1991, s. 58-63. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Prof. Kazimierza Michałowskiego. 

153. KRZYŻANIAK L[ech:] [Rec.:] Rudolph Kuper (ed.), 1989. Forschungen zur Umweltgeschichte der Ostsahara. Köln: Heinrich Barth Institut. Africa Praehistorica 2, Monographien zur Archäologie und Umwelt Afrikas. 341 p., price 76 DM. Sahara. Preistoria e storia del Sahara, [Vol.] 4:1991, s. 175-176. 

154. KRZYŻANIAK Lech, KROEPER Karla: A Face-Mask in the Prehistoric Rock Art of the Dakhleh Oasis?. Archéo-Nil. Bulletin de la société pour l’étude des cultures prépharaoniques de la vallée du Nil, No. 1:1991, s. 59-61.

 1992 

155. KROEPER Karla, KRZYŻANIAK Lech: Two Ivory Boxes from Early Dynastic Graves in Minshat Abu Omar. W: The Followers of Horus. Studies dedicated to Michael Allen Hoffman 1944-1990. Edit. Renée Friedman, Barbara Adams. Oxford 1992, s. 207-214. Egyptian Studies Association Publication No. 2. Oxbow Monograph 20. 

156. KRZYŻANIAK Lech: Again on the Earliest Settlement at Minshat Abu Omar. W: The Nile Delta in Transition: 4th.-3rd. Millennium B.C. Proceedings of the Seminar held in Cairo, 21.-24. October 1990, at the Netherlands Institute of Archaeology and Arabic Studies. Edit. Edwin C.M. van den Brink. Tel Aviv 1992, s. 151-155. 

157. KRZYŻANIAK Lech: Kom el-Hisn (Zachodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1988. Red. Marek Konopka. Warszawa 1992, s. 160. Ministerstwo Kultury i Sztuki Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. 

158. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (Wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1988. Red. Marek Konopka. Warszawa 1992, s. 161. Ministerstwo Kultury i Sztuki Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. 

159. KRZYŻANIAK Lech: Oaza Dachla (Pustynia Zachodnia). W: Informator archeologiczny: badania rok 1988. Red. Marek Konopka. Warszawa 1992, s. 161-162. Ministerstwo Kultury i Sztuki Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. 

160. KRZYŻANIAK Lech: Preliminary Report on the Excavations at Kadero 1- Eleventh Season, 1989. Études et Travaux, [T.] 16:1992, s. 363-381. 

161. KRZYŻANIAK Lech: Research on the Neolithic and Predynastic development on the Nile. W: 50 years of Polish excavations in Egypt and the Near East. Acts of the Symposium at the Warsaw University 1986. Red. Stefan Jakobielski, Janusz Karkowski. Varsovie 1992, s. 194-199. Centre Professeur Kazimierz Michałowski d’Archéologie Méditerranéenne de l’Université de Varsovie et Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’Académie Polonaise des Sciences. 

162. KRZYŻANIAK Lech: Schyłek pradziejów w środkowym Sudanie. Poznań 1992, 256 s. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Studies in African Archaeology, Vol. 3. 

163. KRZYŻANIAK Lech: Some Aspects of the Later Prehistoric Development in the Sudan as Seen from the Point of View of the Current Research on the Neolithic. W: Études Nubiennes. Conférence de Geneve. Actes du VIIe Congres international d’études nubiennes 3-8 septembre 1990. Vol. 1. Communications principales. Edit. Ch[arles] Bonnet. Geneve 1992, s. 267-273. 

164. KRZYŻANIAK Lech: The Later Prehistory of the Upper (main) Nile: Comments on the Current State of the Research. W: New Light on the Northeast African Past. Current Prehistoric Research. Contributions to a Symposium. Cologne 1990. Edit. Frank Klees, Rudolph Kuper. Köln 1992, s. 239-248. Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln Forschungsstelle Afrika. Africa Praehistorica, [Vol.] 5. 

1993 

165. KRZYŻANIAK Lech: Archeologia polska u progu gospodarki rynkowej. Konferencja w Muzeum Archeologicznym. Poznań, 9 IV 1992 r. Nauka Polska, R. 41:1993, Nr 4(269), s. 127-129. 

166. KRZYŻANIAK Lech: Dakhleh Oasis: research on the rock art, 1992. W: Polish archaeology in the Mediterranean. IV Reports 1992. Edit. Michel Gawlikowski, Wiktor A. Daszewski. Warsaw 1993, s. 80-82. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University. 

167. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] Ibrahim Rizkana and Jürgen Seher, Maadi III. The Non-Lithic Small Finds and the Structural Remains of the Predynastic Settlement (with Appendixes on the Archaeozoology by Joachim Boessneck, Angela von den Driesch and Reinhard Ziegler, on the Archaeobotany by Helmut Kroll, and on Ores and Copper by Ernst Parnicka and Andreas Hauptmann). Excavations at the predynastic site of Maadi and its cemeteries conducted by Mustafa Amer and Ibrahim Rizkana on behalf of the Department of Geography, Faculty of Arts of Cairo University, 1930-1953. Mainz am Rhein, Verlag Phillip von Zabern, 1989 (36 cm., 141 pages, 11 plates with line drawings and 32 plates with photographs)=Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo; Archäologische Veröffentlichungen 80. ISBN 3-8053-1050-1. W: Bibliotheca Orientalis, Jaargang 50:1993, No. 3/4, s. 363-367. 

168. KRZYŻANIAK Lech: Kadero, Prowincja Chartum. W: Informator archeologiczny: badania rok 1989. Red. Marek Konopka. Warszawa 1993, s. 106-107. Ministerstwo Kultury i Sztuki Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej.

 169. KRZYŻANIAK Lech: Kadero, 1991. W: Polish archaeology in the Mediterranean. IV Reports 1992. Edit. Michel Gawlikowski, Wiktor A. Daszewski. Warsaw 1993, s. 94-97. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University. 

170. KRZYŻANIAK Lech: Kadero, 1991. W: Raporty wykopaliskowe IV, 1992. Warszawa 1993, s. 85-89. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Prof. Kazimierza Michałowskiego. 

171. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (Wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1989. Red. Marek Konopka. Warszawa 1993, s. 103-104. Ministerstwo Kultury i Sztuki Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. 

172. KRZYŻANIAK Lech: Neolit Sudanu w świetle badań wykopaliskowych w Kadero. Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, [Nr] 19:1993, s. 46-47. 

173. KRZYŻANIAK Lech: New data on the late prehistoric settlement at Minshat Abu Omar, Eastern Nile Delta. W: Environmental change and human culture in the Nile Basin and Northern Africa until the second millennium B.C. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz, John Alexander. Poznań 1993, s. 321-325. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 4. 

174. KRZYŻANIAK Lech: Oaza Dachla: badania sztuki naskalnej w 1992 roku. W: Raporty wykopaliskowe IV, 1992. Warszawa 1993, s. 81-84. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Prof. Kazimierza Michałowskiego. 

175. KRZYŻANIAK Lech: The Neolithic social elite in the central Sudan. W: Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7 septembre 1991. [T.] 3. Rédigé par Juraj Pavúk. Bratislava 1993, s. 471. Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. 

176. KRZYŻANIAK Lech, KOBUSIEWICZ Michał: From the Organizers and Editors. W: Environmental change and human culture in the Nile Basin and Northern Africa until the second millennium B.C. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz, John Alexander. Poznań 1993, s. 9. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 4. 

177. KRZYŻANIAK Lech, KROEPER Karla: The Dakhleh Oasis Project: Interim Report on the Second (1990) and Third (1992) Seasons of the Recording of Petroglyphs. The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, Vol. 20:1990 [druk.:] 1993, s. 77-88. 

1994 

178. KRZYŻANIAK Lech: Dakhleh Oasis: research on rock art, 1993. W: Polish archaeology in the Mediterranean. V Reports 1993. Edit. Michał Gawlikowski, Wiktor A. Daszewski. Warsaw 1994, s. 97-100. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University. 

179. KRZYŻANIAK Lech: Kadero 1993. W: Polish archaeology in the Mediterranean. V Reports 1993. Edit. Michał Gawlikowski, Wiktor A. Daszewski. Warsaw 1994, s. 111-114. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University. 

180. KRZYŻANIAK Lech: Kadero 1993. W: Raporty wykopaliskowe V, 1993. Warszawa 1994, s. 125-128. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Prof. Kazimierza Michałowskiego. 

181. KRZYŻANIAK Lech: Late prehistory of Egypt. W: History of Humanity. Vol. 1. Prehistory and the Beginnings of Civilization. Edit. S[igfried] J. De Laet. London 1994, s. 398-411. UNESCO. 

182. KRZYŻANIAK Lech: Late prehistory of the Central Sudan: a summary of the results of the last thirty years. W: Nubia thirty years later. Pre-publication of main papers. Eighth international conference, Lille 11-17 September 1994. Edit. Francis Geus, Lille 1994, s. nlb. 53-64. Society for Nubian Studies. 

183. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1990. Red. Marek Konopka. Warszawa 1994, s. 125-126. Ministerstwo Kultury i Sztuki Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Archeologii i Etnologii. 

184. KRZYŻANIAK Lech: Oaza Dachla: badania sztuki naskalnej w 1993 roku. W: Raporty wykopaliskowe V, 1993. Warszawa 1994, s. 82-86. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Prof. Kazimierza Michałowskiego. 

185. KRZYŻANIAK Lech: Ocena stanu archeologii w muzealnictwie polskim. W: Ocena stanu archeologii w Polsce. Materiały informacyjne. Red. Jacek Lech. Warszawa 1994, s. 59-60. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I Polskiej Akademii Nauk. 

186. KRZYŻANIAK Lech: The Meroitic Burial Ground at Kadero (Khartoum Province). W: Hommages a Jean Leclant. Vol. 2: Nubie, Soudan, Éthiopie. Le Caire 1994, s. 263-268. Institut Français d’Archéologie Orientale. Bibliotheque d’Étude 106/2. 

1995

 187. KRZYŻANIAK Lech: Late prehistory of the Central Sudan: a summary of the results of the last thirty years. W: Actes de la VIIIe Conférence Internationale des Études Nubiennes, Lille 11-17 septembre 1994. [Vol.] 1 – Communications principales. Lille III 1995, s. 117-122. Cahiers de Recherches de l’Institut de Papyrologie et d’Egyptologie de Lille, No 17. Université Charles-de- -Gaulle – Lille III. 

188. KRZYŻANIAK Lech: Schyłek pradziejów nad Nilem. W: Od Nilu do Eufratu. Polska archeologia śródziemnomorska 1981-1994. Red. Maria Ludwika Bernhard. Warszawa 1995, s. 21-27. Uniwersytet Warszawski Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego. 

189. KRZYŻANIAK Lech: Some current problems in polish prehistoric archaeology. XIII Congresso, Forli – Italia 1996, 8-14 settembre, Bollettino n. 3:1995, s. 104-106. Unione Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche. 

1996

 190. KRZYŻANIAK Lech: The Kadero Project. The Sudan Archaeological Research Society, Newsletter, No. 10:1996, s. 14-17. 

191. KRZYŻANIAK Lech, KROEPER Karla, KOBUSIEWICZ Michał: From the Organizers and Editors. W: Interregional Contacts in the Later Prehistory of Northeastern Africa. Edit. Lech Krzyżaniak, Karla Kroeper, Michał Kobusiewicz. Poznań 1996, s. 9. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 5. 

192. REINOLD Jacques, KRZYŻANIAK Lech: Vor 6000 Jahren. Bemerkungen zur Vorgeschichte des Sudan. W: Sudan. Antike Königreiche am Nil. Bearbeitet von Dietrich Wildung. München – Paris 1996, s. 8-34.

 1997 

193. KRZYŻANIAK Lech: Otwarcie obrad. W: Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego. Materiały z konferencji ogólnopolskiej, Poznań, 17 kwietnia 1997 r. Red. Andrzej Prinke. Poznań 1997, s. 5. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Generalny Konserwator Zabytków. Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne. Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie, Nr 6. 

194. REINOLD Jacques, KRZYŻANIAK Lech: Il y a six mille ans: remarques sur la préhistoire du Soudan. W: Soudan. Royaumes sur le Nil. Edit. Dietrich Wildung. Paris 1997, s. 8-34. 

195. REINOLD Jacques, KRZYŻANIAK Lech: 6000 jaar geleden. Enkele opmerkingen over de prehistorie van de Soedan. W: De Zwarte Farao’s. Koninkrijken aan de Nijl. Red. Dietrich Wildung, John Vrieze. Amsterdam 1997, s. 9-36.

 196. REINOLD Jacques, KRZYŻANIAK Lech: 6,000 years ago. Remarks on the prehistory of the Sudan. W: Sudan. Ancient Kingdoms of the Nile. Edit. Dietrich Wildung. Paris – New York 1997, s. 8-34. 

1998 

197. CHŁODNICKI Marek, KRZYŻANIAK Lech: The Pipeline of Archaeological Treasures. Gazociąg pełen skarbów archeologicznych. W: Pipeline of Archaeological Treasures. Gazociąg pełen skarbów archeologicznych. Catalogue of the exhibition organized under the patronage of the Minister of Culture and Arts of the Republic of Poland Mrs Joanna Wnuk-Nazarowa and the Secretary General of the Council of Europe Mr Daniel Tarschys. Katalog wystawy zorganizowanej pod patronatem Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej Pani Joanny Wnuk-Nazarowej i Sekretarza Generalnego Rady Europy Pana Daniela Tarschysa. Red. Marek Chłodnicki, Lech Krzyżaniak. Poznań 1998, s. 19-21. System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a., Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne.

[Toż:] Wydanie drugie. Poznań 2000, s. 22-25. 

198. KROEPER Karla, KRZYŻANIAK Lech: Naga Project (Sudan) – Egyptian Museum Berlin, The Amun Temple Complex, Preliminary Report, seasons 1 and 2. Archéologie du Nil Moyen, Vol. 8:1998, s. 203-216. 

199. KRZYŻANIAK Lech: Early pastoral social groups in the Central Sudan: the Neolithic population of Kadero. W: Atti del XIII Congresso, Forli – Italia 1996, 8-14 settembre. Vol. 6 – Tome 1, s. 591- -594. Forli – Italia 1998. Unione Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche. 

200. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. Excavations 1997. W: Polish archaeology in the Mediterranean. IX Reports 1997. Edit. Michał Gawlikowski, Wiktor A. Daszewski. Warsaw 1998, s. 154-157. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University. 

201. KRZYŻANIAK Lech: Muzeum Archeologiczne. W: Teresa Jakimowicz: Pałac Górków w Poznaniu. Red. Jan Skuratowicz. Poznań 1998, s. 123-149. Biblioteka Kroniki Miasta Poznania. Zabytki Poznania. 

202. KRZYŻANIAK Lech: Przedmowa. W: Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii. Red. Wojciech Śmigielski. Poznań 1998, s. 7-8. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 9. 

203. REINOLD Jacques, KRZYŻANIAK Lech: Vor 6000 Jahren. Bemerkungen zur Vorgeschichte des Sudan. W: Die Pharaonen des Goldlandes. Antike Königreiche im Sudan. Bearbeitet von Dietrich Wildung. Mannheim 1998, s. 8-34. 

1999 

204. KRZYŻANIAK Lech: Dakhleh Oasis. Research on petroglyphs, 1998. W: Polish Archaeology in the Mediterranean. Vol. 10, Reports 1998. Edit. Michał Gawlikowski, Wiktor Andrzej Daszewski. Warsaw 1999, s. 131-134. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University. 

205. KRZYŻANIAK Lech: Préhistoire et Muséographie en Pologne. W: Preistoria e Musei in Europa. Convegno 28-29 aprile 1999, Isernia. Abstracts. Forli 1999, s. 12-13. 

206. KRZYŻANIAK Lech: A Rich Neolithic Burial from Kadero (Sudan). W: Festschrift für Günter Smolla. [Teil] 2. Red. Fritz-Rudolf Herrmann, Ingeborg Schmidt, Frank Verse. Wiesbaden 1999, s. 399-404. Materialien zur Vor- und Frühgeschichte von Hessen, Bd 8. 

2000 

207. KACZMAREK Jarmila, KRZYŻANIAK Lech: Archeologia poznańska i krakowska: dwa wieki kontaktów. W: 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Red. Jacek Rydzewski. Kraków 2000, s. 135-140. Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

208. KRZYŻANIAK Lech: Début on the Nile. W: Les civilisations du Bassin Méditerranéen. Hommages a Joachim Śliwa. Réd. Krzysztof M. Ciałowicz, Janusz A. Ostrowski. Cracovie 2000, s. 25-26. Université Jagellone, lnstitut d’Archéologie. 

209. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. Preliminary Report, 1999. W: Polish Archaeology in the Mediterranean. Vol. 11, Reports 1999. Edit. Michał Gawlikowski , Wiktor Andrzej Daszewski. Warsaw 2000, s. 223-226. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University. 

210. KRZYŻANIAK Lech: Polskie badania nad epoką kamienia w Afryce. W: Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Materiały z Konferencji: Dorobek polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza w Puszczykowie koło Poznania (27-30 października 1997 r.). Red. Michał Kobusiewicz, Stanisław Kurnatowski. Poznań 2000, s. 101-108. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji Archeologicznej, T. 20. 

211. KRZYŻANIAK Lech, KROEPER Karla, KOBUSIEWICZ Michał: From the Organizers and Editors. W: Recent Research into the Stone Age of Northeastern Africa. Edit. Lech Krzyżaniak, Karla Kroeper, Michał Kobusiewicz. Poznań 2000, 1 s. nlb. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 7. 

212. KRZYŻANIAK Lech, PRINKE Danuta: From the showcase to the multimedia mentality: the new permanent display in the Archaeological Museum in Poznań. W: 6th Annual Meeting, European Association of Archaeologists, Lisbon, Portugal, 10th – 17th September 2000. Final Programme and Abstracts. Lisboa 2000, s. 209. 

2001 

213. KRZYŻANIAK Lech: Dakhleh Oasis. Research on petroglyphs, 2000. W: Polish Archaeology in the Mediterranean, [Vol.] 12, Reports 2000. Edit. Michał Gawlikowski, Wiktor Andrzej Daszewski. Warsaw 2001, s. 249-257. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University. 

214. KRZYŻANIAK Lech: Niektóre problemy ochrony zabytków archeologicznych w Wielkopolsce i nad Nilem. W: Spotkania w willi Struvego 1998-2001. Wykłady o dziedzictwie kultury. Red. Katarzyna Jagoda Kwiecińska. Warszawa 2001, s. 319-328. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. 

215. KRZYŻANIAK Lech: Profesor Michał Kobusiewicz. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 39: 2001, s. 5-8. 

216. KRZYŻANIAK Lech: Scientific Commission 24: Later prehistoric and protohistoric social groups in Northeastern Africa. Prehistoria 2000: La revue officielle de l’UISPP [l’Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques] Année 1 numéro 1. The official journal of the UISPP [International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences] Year 1 issue 1, s. 197-198. 

2002 

217. KRZYŻANIAK Lech: Early Khartoum Pottery from Kadero. W: Tides of the Desert – Gezeiten der Wüste. Contributions to the Archaeology and Environmental History of Africa in Honour of Rudolph Kuper. Beiträge zu Archäologie und Umweltgeschichte Afrikas zu Ehren von Rudolph Kuper. Herausgegeben von Rudolph Kuper. Köln 2002, s. 199-201. Universität zu Köln Heinrich-
-Barth-Institut für Archäologie und Geschichte Afrikas. Africa Praehistorica, [Vol.] 14. 

218. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. Preliminary report, 2001. W: Polish Archaeology in the Meditarranean, [Vol.] 13, Reports 2001. Red. Michał Gawlikowski, Wiktor Andrzej Daszewski. Warsaw 2002, s. 227-233. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University. 

219. KRZYŻANIAK Lech: Muzeum Archeologiczne. The Archaeology Museum. W: iks na lato. Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny, [Nr] 1(8) 2002, s. 6-7. 

220. KRZYŻANIAK Lech: Preliminary Report on the 1999 Season of Excavations at Kadero. Kush. Journal of the National Corporation for Antiquities and Museums (NCAM), Vol. 18: 1998-2002, s. 103-107. 

221. KRZYŻANIAK Lech, KOBUSIEWICZ Michał: Przedmowa. W: Trakt cesarski Iława-Gniezno- 

-Magdeburg. Red. Wojciech Dzieduszycki, Maciej Przybył. Poznań 2002, 1 s. nlb. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 11. 

2003 

222. KRZYŻANIAK Lech: Excavations at Naga’a (Central Sudan) Gdańsk Archaeological Museum African Reports, Vol. 2: 2003, s. 135. 

223. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. Archeologia Żywa, Nr 3(26), s. 12-15. 

224. KRZYŻANIAK Lech: Przedmowa. W: Michał Brzostowicz, Piotr Pawlak, Agnieszka Stempin: Archeologia Poznania przedlokacyjnego. Katalog wystawy przygotowanej z okazji obchodów 750- 

-lecia lokacji miasta Poznania. Red. Lech Krzyżaniak. Poznań 2003, s. 7. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

2004 

225. KRZYŻANIAK Lech: Dakhleh Oasis. Research on petroglyphs, 2003. W: Polish Archaeology in the Mediterranean. Reports 2003 [Vol.] 15. Edit. Michał Gawlikowski, Wiktor Andrzej Daszewski. Warsaw 2004, s. 181-189. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University. 

226. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. Preliminary report, 2003. W: Polish Archaeology in the Mediterranean. Reports 2003 [Vol.] 15. Edit. Michał Gawlikowski, Wiktor Andrzej Daszewski. Warsaw 2004, s. 273-276. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University. 

227. KRZYŻANIAK Lech: Poznańskie badania archeologiczne nad Nilem (Tezy). W: Afryka: 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie 18-19 kwietnia 2002 roku. Red. Jacek Łapott. Szczecin 2004, s. 53-55. Muzeum Narodowe w Szczecinie. Biblioteka Naukowa Muzeum Narodowego w Szczecinie, Seria Etnologiczna. 

2005 

228. KRZYŻANIAK Lech: Wstęp. W: Andrzej Ćwiek: Śmierć i życie w starożytnym Egipcie. Wystawa ze zbiorów Muzeum Egipskiego i Zbioru Papirusów w Berlinie oraz Państwowego Muzeum Sztuki Egipskiej w Monachium. Poznań 2005, s. 5. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

229. KRZYŻANIAK Lech, CHŁODNICKI Marek, JÓRDECZKA Maciej, LEMIESZ Marek: Archaeological Reconnaissance Between Shemkiya and Khor umm Ghizlan (Left Bank of the Nile) 2003. Gdańsk Archaeological Museum African Reports, Vol. 4: 2005, s. 39-43. 

Publikacje 

pod redakcją LECHA KRZYŻANIAKA 

1983 

1. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 32:1981 [druk.:] 1983 ,174 s. 

1984 

2. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 33:1982-1984 [druk.:] 1984, 176 s. 

3. Origin and Early Development of Food-Producing Cultures in North-Eastem Africa. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz. Poznań 1984,503 s. Polish Academy of Sciences Poznań Branch, Poznań Archaeological Museum. 

1985 

4. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 34:1982-1985 [druk.:] 1985, 196 s. 

1986

 5. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 35:1986, 233 s.

6. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Lądzie, woj. Konin. Poznań 1986, 199 s., 13 planów pod opaską. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses, T. 7.

 1988 

7. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 36:1987-1988 [druk.:] 1988,220 s. 

1989 

8. Late prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz. Poznań 1989, 547 s. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 2. 

1993 

9. Environmental change and human culture in the Nile Basin and Northern Africa until the second millennium B.C. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz, John Alexander. Poznań 1993, 494 s. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 4. 

1996 

10. Interregional Contacts in the Later Prehistory of Northeastern Africa. Edit. Lech Krzyżaniak, Karla Kroeper, Michał Kobusiewicz. Poznań 1996, 492 s. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology,

Vol. 5.

11. 13 th Biennial Conference Society of Africanist Archaeologists. Abstracts of Papers. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz. Poznań 1996, 110 s. Poznań Archaeological Museum. 

1998 

12. Pipeline of Archaeological Treasures – Gazociąg pełen skarbów archeologicznych. Catalogue of the exhibition organized under the patronage of the Minister of Culture and Arts of the Republic of Poland Mrs Joanna Wnuk-Nazarowa and the Secretary General of the Council of Europe Mr Daniel Tarschys – Katalog wystawy zorganizowanej pod patronatem Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej Pani Joanny Wnuk-Nazarowej i Sekretarza Generalnego Rady Europy Pana Daniela Tarschysa. Red. Marek Chłodnicki, Lech Krzyżaniak. Poznań 1998, 98 s. System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a., Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne. 

[Toż:] Wydanie drugie, uzupełnione. Poznań 2000, 102 s. 

13. Workshop 8. Gruppi sociali della preistoria recente e protostoria nell’ Africa nord-orientale. Coordinatore Lech Krzyżaniak. W: Atti del XIII Congresso, Forli – Italia 1996, 8-14 settembre. Vol. 6 – Tome 1, s. 513-594. Forli – Italia 1998. Unione Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche. 

1999 

14. Pradzieje Wielkopolski. Przewodnik po wystawie. Red. Lech Krzyżaniak, Danuta Prinke. Poznań 1999, 51 s. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

[Toż:] The Prehistory of Greater Poland. Exhibition guide. Poznań 2001, 51 s. Poznań Archaeological Museum. 

2000

15. Recent Research into the Stone Age of Northeastern Africa. Edit. Lech Krzyżaniak, Karla Kroeper, Michał Kobusi ewicz. Poznań 2000, 276 s. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 7. 

2001 

16. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 39: 2001, 216 s. + 1 s. nlb. Red. Lech Krzyżaniak, Wojciech Śmigielski. 

2003 

17. Brzostowicz Michał, Pawlak Piotr, Stempin Agnieszka: Archeologia Poznania przedlokacyjnego. Katalog wystawy przygotowanej z okazji obchodów 750-lecia lokacji miasta Poznania. Poznań 2003, 80 s. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

18. Cultural Markers in the Later Prehistory of Northeastern Africa and Recent Research. Edit. Lech Krzyżaniak, Karla Kroeper, Michał Kobusiewicz. Poznań 2003, 336 s. + 4 s. nlb. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 8.