opiekun pracowni
mgr Patrycja Silska 
patrycja.silska@muzarp.poznan.pl
tel. 61 85282 51, wew. 112

informacje ogólne
Pracownia Fotograficzna jest jednostką organizacyjną podległą Działowi Dokumentacji i Informacji Naukowej. Do głównych jej zadań należą: dokumentacja fotograficzna działalności Muzeum (zbiory, badania terenowe, wystawy, konferencje i imprezy edukacyjne), wykonywanie odbitek niestandardowych materiałów negatywowych (np. klisze wielkoformatowe, szklane płyty negatywowe, mikrofilmy) oraz gromadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie zbiorów fotograficznych.

zbiory fotograficzne
Z Pracownią Fotograficzną połączone jest organizacyjnie Archiwum Fotograficzne, w którym przechowywane są archiwalia foto – m.in. negatywy zdjęć, albumy z odbitkami oraz karty katalogowe. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj unikalna w skali kraju bogata kolekcja negatywów na szkle, dokumentująca początki archeologii na terenie Polski oraz działalność naukową, edukacyjną i konserwatorską Muzeum Archeologicznego oraz innych instytucji muzealnych i towarzystw kulturalnych Poznania i Wielkopolski. Zbiór posiada przede wszystkim ogromną wartość poznawczą, historyczną i archiwalną. Służy archeologom, historykom archeologii oraz badaczom dziedzin pokrewnych do rozmaitych opracowań i publikacji naukowych, zwłaszcza poświęconych dziejom najstarszych odkryć archeologicznych oraz życiu i działalności pierwszych starożytników czy prehistoryków. Jest to jedna z nielicznych, zachowanych w Polsce, kolekcji szklanych negatywów o specyficznej tematyce archeologicznej, obrazujących czasy krystalizowania się archeologii jako dyscypliny naukowej.

pomoce ewidencyjne
Podstawową pomoc ewidencyjną stanowią książkowy inwentarz fotografii oraz katalog kartkowy odbitek i negatywów. Szczególną wartość posiada, pochodzący z początków XX wieku, album zdjęć przedstawiających m.in. najstarsze badania wykopaliskowe na terenie Wielkopolski, pierwsze ekspozycje zabytków oraz pionierów polskiej archeologii.